Algemene voorwaarden voor levering van goederen en diensten

1.Deze verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen voor zover er geen afzonderlijke overéénkomst werd gesloten

2. Regelmatige facturen en ereloonnota's zijn contant betaalbaar te Stekene op rekening van BLOCO bv

3.Leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds bij benadering opgegeven en vormen voor BLOCO bv slechts een inspanningsverbintenis.

4. Klachten moeten worden geformuleerd per aangetekende brief binnen de 8 dagen na factuurdatum.

5. Bij contractuele wanprestatie is op het openstaande bedrag van rechtswege een verwijlrente verschuldigd van 12% per jaar, te rekenen aan 1% per maand vanaf de vervaldag, en bovendien een vergoeding voor schade, winstderving en bijkomende kosten, forfaitair door de partijen bepaald op 12 %, met een minimum van 100,00 euro en een maximum van 1000,00 euro

6. Geschillenregeling: partijen bepalen de rechtbank van Eerste Aanleg of Koophandel te DENDERMONDE bevoegd, en het vredegerecht 2de kanton te SINT-NIKLAAS, al naargelang de waarde van de vordering.

© 2024 Bloco - Website door Hugarro | Privacy policy | Algemene voorwaarden

Social media